Tập huấn " Cỡ mẫu và giả thiết nghiên cứu"

Tiếp nối hoạt động hợp tác trong lĩnh vực chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực thử nghiệm lâm sàng được thiết lập trong năm 2017
giữa Viện Pasteur TPHCM và Công ty TNHH Quintiles Việt Nam, lớp tập huấn về "
Cỡ mẫu và giả thuyết nghiên cứu" do
PGS.TS. Đỗ Văn Dũng hướng dẫn đã được tổ chức vào ngày 25/10/2018 tại Viện Pasteur TPHCM với sự tham gia của các thành
viên Hội đồng đạo đức và các nghiên cứu viên.


Các nghiên cứu viên đã có cơ hội chia sẻ các kiến thức về khoảng tin cậy và sai số, cỡ mẫu để ước lượng tỉ lệ, kiểm định ý nghĩa, cỡ
mẫu cho phương trình hồi quy và các giả thuyết trong nghiên cứu….và thảo luận các ví dụ thực tế trong quá trình triển khai các
nghiên cứu dịch tễ như sốt xuất huyết, HIV-AIDS, các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng của Viện Pasteur TPHCM.Cỡ mẫu thường
là sự dung hoà giữa mục tiêu và kinh phí thực hiện nghiên cứu và việc tính toán cỡ mẫu hiện nay được thực hiện nhanh chóng và tin
cậy nhờ các phần mềm thống kê như EPI DATA, R, STATA….Các nội dung thảo luận sẽ hỗ trợ các nghiên cứu viên trong quá trình thiết
kế nghiên cứu và thành viện hội đồng đạo đức khi xem xét, phê duyệt hồ sơ nghiên cứu.


Tường Vy