Hội thảo

Hội thảo sinh hoạt khoa học với chủ đề "Xây dựng năng lực đánh giá các vấn đề đạo đức trong nghiên cứu" đã được tổ chức tại
Viện Pasteur TP.HCM trong hai ngày 24-25/09/2018 với sự tham gia của tổ chức FHI360, Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học
Viện Pasteur TPHCM và các nghiên cứu viên chính, điều phối viên của các nghiên cứu đang triển khai..

Chủ đề thảo luận liên quan đến lịch sử ra đời của các quy định về đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học và phạm vi áp dụng tại các
quốc gia, các vấn đề y đức cần xem xét khi phê duyệt hồ sơ nghiên cứu Y sinh học, các vấn đề quan tâm đặc biệt đối với dân số dễ tổn
thương (trẻ em, phụ nữ mang thai, tù nhân). Bên cạnh đó, các thành viên tiến hành phân tích các bài tập tình huống, trao đổi các vấn đề
phát sinh thực tế trong quá trình phê duyệt hồ sơ, triển khai nghiên cứu.

Kiến thức từ hội thảo không chỉ gợi mở hướng giải quyết cho các vấn đề gây tranh cãi mà còn góp phần vào việc chuẩn hoá quy trình và
định hướng hoạt động của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Viện Pasteur TPHCM.

Tường Vy