Quyết định về việc ban hành hướng dẫn khám sàng lọc trước tiêm chủng đối với trẻ em