Thành viên
  • Bao gồm các thành viên có kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau như dịch tể, vi sinh y học, kiểm định vắc xin, phương pháp nghiên cứu, thống kê y sinh học, lâm sàng.

Stt

Thành viên

Vai trò

1

PGS.TS. Trương Thị Xuân Liên

Chủ tịch – chuyên gia vi sinh y học

2

PGS.TS. Trần Ngọc Hữu

Phó chủ tịch – chuyên gia dịch tể

3

PGS.TS. Cao Bảo Vân

Vi sinh Y học

4

TS. Nguyễn Thị Nguyệt Thu

Dược học

5

TS. Nguyễn Vũ Thượng

Phương pháp nghiên cứu, thống kê Y sinh học

6

Ths. Lê Đình Huân

Dịch tể học

7

Ths. Lê Minh Thượng

Nhi khoa

8

BSCKII. CN Luật. Nguyễn Viết Thịnh

Nội khoa, pháp luật

9

Ths. Nguyễn Trọng Toàn

Vắc xin học

10

CN. Lương Thị Hưng

Đại diện đối tượng nghiên cứu

11

TS. Hoàng Quốc Cường

Thư ký

12

BS. Nguyễn Thị Na

Thư ký

13

CN. Trần Thị Kim Ngân

Thư ký

 

Bài Viết khác