Quy trình và biểu mẫu

Stt

Tên quy trình

Ký hiệu

01

Thẩm định nghiên cứu theo quy trình đầy đủ

01_IRB_PIHCMC

02

Xem xét thẩm định rút gọn

03_IRB_PIHCMC

03

Kiểm tra, giám sát của Hội đồng đạo đức

05_IRB_PIHCMC

04

Quản lý các xung đột lợi ích, bảo mật trong Hội đồng

06_IRB_PIHCMC