Giới thiệu chung

Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học của Viện  được thành lập lần đầu theo quyết định số 115/QĐ-PAS, ban hành ngày 11/03/2013 của Viện trưởng Viện Pasteur TPHCM để xem xét các khía cạnh đạo đức và khoa học trong các nghiên cứu trên đối tượng là con người được triển khai bởi Viện Pasteur TPHCM. Sau 5 năm hoạt động, Hội đồng đã được kiện toàn về nhân sự theo quyết định 563/QĐ-PAS ngày 20/06/2017.

Bài Viết khác