Các SOP của Hội đồng đạo đức

DANH SÁCH SOP CỦA HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC VIỆN PASTEUR TP. HCM

Mã số SOP Tên SOP Ngày phê duyệt
01 Quy trình thực hành chuẩn hướng dẫn cách viết và trình bày SOPs 10/09/2013
02 Quy trình thực hành chuẩn, thẩm định nghiên cứu theo quy trình đầy đủ

01/09/2016
10/09/2013

03 Quy trình thực hành chuẩn không can thiệp/ nghiên cứu quan sát 01/09/2016
03 Quy trình thực hành chuẩn thẩm định nghiên cứu theo quy trình rút gọn 06/08/2019
01/09/2016
04 Quy trình thực hành chuẩn xem xét các báo cáo biến cố bất lợi nghiêm trọng (SAE) 22/07/2019
02/01/2019
01/09/2016
05 Quy trình thực hành chuẩn kiểm tra, giám sát điểm nghiên cứu của Hội đồng 01/09/2016
06 Quy trình thực hành chuẩn xung đột lợi ích của Hội đồng đạo đức 01/09/2016
07 Quy trình xét duyệt các nghiên cứu dự kiến đăng tạp chí quốc tế hoặc nghiên cứu sau đại học 30/12/2019