Thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 và 3 mù kép, ngẫu nhiên, có đối chứng giả dược, để đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin cúm mùa tam giá dạng mảnh bất hoạt (IVACFLU-S) do IVAC sản xuất trên người trưởng thành khoẻ mạnh tình nguyện ở Việ
  • Đối tượng nghiên cứu: 888 người từ 18 – 60 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: II/III
  • Địa điểm nghiên cứu: Bến Lức/Long An; Long Thành/Đồng Nai
  • Thời gian nghiên cứu: 2017 - 2018
  • Nghiên cứu viên chính: BS. Phan Công Hùng ; ThS.BS. Nguyễn Trọng Toàn
  • Nhà tài trợ: IVAC
  • Tổ chức giám sát: PATH
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC