Thử nghiệm giai đoạn 1, mù kép, có đối chứng để đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin cúm A/H5N1 do IVAC sản xuất (IVACFLU-A/H5N1) trên người trưởng thành, khoẻ mạnh ở Việt Nam.
  • Đối tượng nghiên cứu: 76 đối tượng người lớn
  • Giai đoạn nghiên cứu: I
  • Địa điểm nghiên cứu: Bến Lức/Long An
  • Thời gian nghiên cứu: 2014
  • Nghiên cứu viên chính: BSCKII Lê Hoàng San
  • Nhà tài trợ: IVAC
  • Tổ chức giám sát: PATH
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC