Nghiên cứu mở giai đoạn III đánh giá tính an toàn và tính sinh phản ứng của vắc xin phối hợp phế cầu thập giá của GSK khi tiêm dồng thời với vắc xin Infanrix hexaTM (DTPa-HBV-IPV/Hib) theo lịch chủng ngừa 2,3 và 4 tháng tuổi ở trẻ nhũ nhi Việt Nam.
  • Đối tượng nghiên cứu: 300 trẻ 2 tháng tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: III
  • Địa điểm nghiên cứu: BVNĐ 2/TPHCM
  • Thời gian nghiên cứu: 2010-2011
  • Nghiên cứu viên chính: TS.BS. Trần Ngọc Hữu 
  • Nhà tài trợ: GSK
  • Tổ chức giám sát: FHI
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
  • Bài báo khoa học: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23432812
Nhân viên trung tâm CRC