Khảo sát, đánh giá năng lực thực hiện nghiên cứu TNLS vắc xin
Nhân viên trung tâm CRC