Vắc xin và Thử nghiệm lâm sàng vắc xin

Thời gian : 06 – 12/2013 Địa điểm: Phòng họp HDDD, Lầu 1, Khoa KSPNDB Giảng viên: Giáo sư Edward Kim Mulholland - Trường sức khoẻ Menzies

Chia sẽ kinh nghiệm trong Thử nghiệm lâm sàng

Thời gian : 08 – 12/2017 Địa điểm: Phòng họp HDDD, Lầu 1, Khoa KSPNDB