Đánh giá tính sinh miễn dịch và độ an toàn của vắc xin của vắc xin sốt xuất huyết Dengue bốn tuýt ChimeriVaxTM trên các đối tượng khỏe mạnh ở đối tượng từ 2 đến 45 tại Việt Nam (CYD22)
  • Đối tượng nghiên cứu: 180 đối tượng từ 2-45 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: II
  • Địa điểm nghiên cứu: Long Xuyên/An Giang
  • Thời gian nghiên cứu: 2009-2014
  • Nghiên cứu viên chính: PGS.TS Trần Ngọc Hữu 
  • Nhà tài trợ: Sanofi Pasteur
  • Tổ chức giám sát: Quintiles
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
  • Bài báo khoa học: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20630553
Nhân viên trung tâm CRC