Đánh giá tính an toàn và tính sinh miễn dịch của vắc xin cúm A/H1N1 trên người trưởng thành, khỏe mạnh ở Việt Nam.
  • Đối tượng nghiên cứu: 50 đối tượng từ 18-64 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: I
  • Địa điểm nghiên cứu: Bến Lức/Long An ; Cao Lãnh/Đồng Tháp
  • Thời gian nghiên cứu: 2011-2012
  • Nghiên cứu viên chính: BSCKII Lê Hoàng San 
  • Nhà tài trợ: IVAC
  • Tổ chức giám sát: PATH
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC