Đánh giá tính an toàn và sinh miễn dịch của việc áp dụng phác đồ tiêm trong da vắc xin dại tế bào Abhayrab TM trên người Việt Nam tình nguyện
  • Đối tượng nghiên cứu: 100 đối tượng người lớn
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Long Xuyên/An Giang
  • Thời gian nghiên cứu: 2013-2014
  • Nghiên cứu viên chính: BSCKII Lê Hoàng San
  • Nhà tài trợ: CRCCH
  • Tổ chức giám sát: CRCCH
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
  • Bài báo khoa học: Evaluation of safety and immunogenicity of AbhayrabTM ID regimen on healthy Vietnamese. Viet Nam Journal of Medicine & Pharmacy. 10 (1): 7 – 15, 2016
Nhân viên trung tâm CRC