Đánh giá tính an toàn của vắc xin dại tế bào INDIRABTM theo phác đồ tiêm bắp sau phơi nhiễm liều 0.5 mL trên người lớn và trẻ em Việt Nam tình nguyện khỏe mạnh.
  • Đối tượng nghiên cứu: 120 đối tượng từ 5 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Chợ Gạo, Tiền Giang
  • Thời gian nghiên cứu: 2015 - 2016
  • Nghiên cứu viên chính: BSCKII. Lê Hoàng San
  • Nhà tài trợ: ICCVB
  • Tổ chức giám sát: ICCVB
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
  • Bài báo khoa học: Tình hình tuyển mộ đối tượng trong các nghiên cứu TNLS vắc xin của Viện Pasteur Tp.HCM năm 2015. Báo cáo khoa học Y tế Dự phòng chuyên đề phòng chống dịch, bệnh. 162 – 168, 2016
Nhân viên trung tâm CRC