Đánh giá tính an toàn của vắc xin AgrippalTM S1 phòng cúm trên người Việt Nam tình nguyện – Nghiên cứu bắc cầu tại Viện Pasteur TPHCM
  • Đối tượng nghiên cứu : 30 đối tượng 18-64 tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: Bắc cầu
  • Địa điểm nghiên cứu: Viện Pasteur TPHCM/TPHCM
  • Thời gian nghiên cứu: 2010
  • Nghiên cứu viên chính: TS.BS. Trần Ngọc Hữu 
  • Nhà tài trợ: Novartis
  • Tổ chức giám sát: Không
  • Tiến độ nghiên cứu: Kết thúc
Nhân viên trung tâm CRC