Đánh giá liệu trình đơn giản chủng ngừa vắc xin phế cầu trên trẻ em: Phương pháp miễn dịch cộng đồng (VPTII)
  • Đối tượng nghiên cứu: 2,500 trẻ từ 60 – 74 ngày tuổi
  • Giai đoạn nghiên cứu: III
  • Địa điểm nghiên cứu: Quận 4, 7, 8 TPHCM
  • Thời gian nghiên cứu: 2017-2021
  • Nghiên cứu viên chính: TS.BS Nguyễn Vũ Thượng và GS Edward Kim Mulholland
  • Nhà tài trợ: Bill Gate Foundation, MCRI
  • Tổ chức giám sát: FHI
  • Tiến độ nghiên cứu: Đang triển khai
Nhân viên trung tâm CRC