Chia sẽ kinh nghiệm trong Thử nghiệm lâm sàng

Thời gian : 08 – 12/2017

Địa điểm: Phòng họp HDDD, Lầu 1, Khoa KSPNDB

Giảng viên:

 1. Trần Ngọc Hữu - Viện Pasteur TPHCM
 2. Lương Chấn Quang - Viện Pasteur TPHCM
 3. Lâm Minh Yến - OUCRU
 4. Nguyễn Thị Phương Dung – OUCRU
 5. Nguyễn Thị Hạnh - IQVIA

Nội dung đào tạo:

 1. Tổng quan về TNLS ở Việt Nam
 2. Thành lập nhóm nghiên cứu
 3. Tuân thủ đề cương tham gia nghiên cứu; Cách ghi nhận hồ sơ, bệnh án cho các nghiên cứu
 4. Chi trả và bồi thường cho đối tượng tham gia nghiên cứu
 5. Giám sát của nghiên cứu viên chính
 6. Chấp thuận tham gia nghiên cứu
 7. COA: Thẩm định chất lượng ở nước xuất xứa hoặc kiểm định chất lượng tại Việt Nam
 8. Thảo luận về vai trò của Điều phối trong mô hình TNLS vắc xin tại Viện Pasteur TPHCM

Học viên: Nghiên cứu viên Viện Pasteur TPHCM

Nhân viên trung tâm CRC