Nhiệm vụ và chức năng
Chức năng: Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng có chức năng tổ chức, triển khai các hoạt động nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin theo qui định của pháp luật.
Nhiệm vụ:
  • Triển khai tất cả các giai đoạn thử nghiệm lâm sàng (TNLS) vắc xin
  • Giám sát, đảm bảo chất lượng các hoạt động TNLS
  • Đầu mối quản lý các TNLS của Viện
  • Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
  • Triển khai các quy chế hoạt động của Trung tâm theo quy định của pháp luật