Tình hình tuyển mộ đối tượng trong các nghiên cứu TNLS vắc xin của Viện Pasteur Tp.HCM năm 2015