Đánh giá năng lực thực hiện nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng vắc xin của một số tỉnh phía Nam