Đăc điểm các trường hợp nhập viện trong một nghiên cứu TNLS vắc xin trên trẻ nhũ nhi tại Việt Nam