Đặc điểm các trường hợp nhập viện trong một nghiên cứu thử nhiệm lâm sàng trên trẻ nhũ nhi